Julmarknad Berlin 3 dagar

Julmarknad Berlin 4 dagar

Julmarknad Bremen, 4 dagar

Julmarknad Bremen, 3 dagar

Julmarknad Celle, 3 dagar

Julmarknad Hildesheim,3 dagar

Julmarknad Kiel, 3 dagar

Julmarknad Potsdam, 3 dgr

Julmarknad Rostock l, 2 dagar

Julmarknad Rostockl, 3 dagar

Julmarknad Schwerinl, 3 dagar

Julmarknad Wismar 3 dagar